Trang chủ > Hướng Dẫn > Hướng dẫn Xoay Item Rồng Cấp 2

Hướng dẫn Xoay Item Rồng Cấp 2

21-01-2024

Đao Thiên Tử (Cấp 1) – Chủng Tộc Magic

Đao Thiên Tử (Cấp 2) – Chủng Tộc Magic

Hướng dẫn tạo vũ khí rồng cấp 2:

A. Nguyên liệu:

1. Búa Thiên Sứ:


– 10 mảnh thép trời + 10 soul + 10 bles + 1 Ngọc sáng tạo + 1 Đá tạo hóa + 1 chaos
ghép tai NPC Chaos Goblin tại Noria. Tỷ lệ thành công 100%
– Mảnh thép trời tìm kiếm bằng cách Train trên tất cả các map icarus

2. Vũ khí cần nâng cấp:
– Yêu cầu có cấp độ 13 trở lên và option từ +16 trở lên.

B. Tạo vũ khí rồng cấp 2:


– Cần có: 30 bless, 30 soul, 30 life, 1 chaos + Búa Thiên Sứ + Vũ khí rồng cấp 1.
Tỷ lệ thành công: 100%
Lưu ý: Thành công sẽ có Vũ Khí Rồng Cấp 2 với cấp độ sẽ random từ 0 > 9 và tất cả các dòng tính năng EXC sẽ giữ nguyên như trên vũ khí rồng cấp 1.