Trang chủ > Hướng Dẫn > Hướng Dẫn Auto Nhặt item 1 số vật phẩm đặc biệt trong Game

Hướng Dẫn Auto Nhặt item 1 số vật phẩm đặc biệt trong Game

21-01-2024

Huy chương: Huy c
Huy chương bạc: Huy c B
Huy chương vàng: Huy c V
Nanh sói : N s
Mãnh vở áo giáp : H o p
Lông vũ : L v
Huy hiệu Hoàng Tộc : Huy hi u Ho ng T c
Hộp Socola Hồng : H p Socola H ng
Hộp socola Đỏ : H p socola
Hộp Socola Xanh : H p Socola Xanh
Hộp quà màu đỏ : H p qu
Hộp quà màu xanh lá : H p qu
Ngôi sao may mắn : S o t S B
Thiệp mời Stan : Thi p m i
Thiên Tử Kiếm : Thi T Ki

Nắm đấm Quyền Lực : N Quy L
Quyền Trượng Thiên Tử : Quy Tr Th T
Nỏ Hỏa Long : N H a Long
Gậy Hỏa Long : G y H a Long
Gậy Thiên Nữ : G y Thi n N
Lông vũ: Lông vũ, L V, blue
Hộp của Vua: –> H p c a Vua
Hộp Dây Đỏ: –> H p D y Đ o (hoặc là: H p D y o)
Ngọc Ước Nguyện: –> Ng c c Nguy n
Ngọc Hỗn Nguyên: –> Ng c H n Nguy n
Ngọc Tâm Linh: –> Ng c T m Linh
Ngọc Sáng Tạo:–> Ng c S ng T o
Ngọc Sinh Mệnh: –> Ng c Sinh M nh
Sừng Quỷ Vương:–> S ng Qu V ng
Linh Hồn Dơi Lửa:–> Linh H n D L a
(Muốn nhặt Thánh chỉ +8 và Nanh máu +8 thì chỉ cần ghi: +8 thì hệ thống sẽ tự động nhặt cả 2 cho bạn)
+ Chìa khóa Quỷ= Chìa khóa
+ Con mắt Quỷ = Con mắt
(Muốn nhặt cặp item theo cấp độ thì chỉ cần gõ: Quá»· +1, Quá»· +2, … thì hệ thống sẽ tự động nhặt cả 2 cho bạn)
+ Pháo hoa ngôi sao = sao
+ Thiệp mời của Santa = Santa
+ Bánh Xuân = Bánh Xuân (item event)
+ Rượu Xuân = Rượu Xuân (item event)
+ Huy chương Vàng= Huy ch V
+ Huy chương Bạc = Huy ch B
hoÃ*ng tộc = huy hiệu hoàng tộc
Hỗn Nguyên = Chao
Sáng Tạo = Cre
Ước Nguyện = BLess
Tâm Linh = Soul
Sinh Mệnh = Life
sao +5 = sky
Lông vũ = Lông vÅ©
Gấu Trúc = Gấu Trúc
Đại quỷ = Đại quá»·
Lời chú giải = Lời chú giải
Dopple = Dopple
Lucky = Lucky
Sekeromikon = Sekeromikon
Condor = Condor
Thánh chỉ = Thánh chi
Nanh máu = Nanh máu
Chìa khóa Quỷ= Chì khẪ³ Quá»·
Con mắt Quỷ = Con mắt Quá»·
Banh Xuan = Bánh Xuân
Ruou… = Rượu Xuân
Hộp của Vua: –> H p c a Vua
Hộp Dây Đỏ: –> H p D y Đ o (hoặc là: H p D y o)
Ngọc Ước Nguyện: –> Ng c c Nguy n
Ngọc Hỗn Nguyên: –> Ng c H n Nguy n
Ngọc Tâm Linh: –> Ng c T m Linh
Ngọc Sáng Tạo:–> Ng c S ng T o
Ngọc Sinh Mệnh: –> Ng c Sinh M nh
Sừng Quỷ Vương:–> S ng Qu V ng
Linh Hồn Dơi Lửa:–> Linh H n D L a
Lông Phượng Hoàng:–> L ng Ph Ho ng
Hộp quà màu đỏ : H p qu
Hộp quà màu xanh lá : H p qu
hộp quà: Há»™p quÃ
Pháo Hoa: Firecracker