Trang chủ > Sự Kiện > Tổng kết Event Đua TOP Tiêu Phí và TOP Class

Tổng kết Event Đua TOP Tiêu Phí và TOP Class

15-10-2021

 Phần Thưởng: TOP DW

TOP Giải thưởng
1

JKCovid

Ring pen 1 option 5% HPtự chọn  + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
2

GaRung

Ring Hoặc pen 1 option 5%HP tự chọn + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

MomlllIII

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP  DK

TOP Giải thưởng
1

thanhxsay

Ring pen 1 option 5% HPtự chọn  + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
2

KhoaiTo

Ring Hoặc pen 1 option 5%HP tự chọn + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

DaiPhi

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP EFF

TOP Giải thưởng
1

JKCowERS

Ring pen 1 option 5% HPtự chọn  + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
2

EpXinh

Ring Hoặc pen 1 option 5%HP tự chọn + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

JKChi13

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP MG

TOP Giải thưởng
1

MGxeMay

Ring pen 1 option 5% HPtự chọn  + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
2

DaiKaB

Ring Hoặc pen 1 option 5%HP tự chọn + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

John

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: DL

TOP Giải thưởng
1

HeIIo

Ring pen 1 option 5% HPtự chọn  + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
2

SongGio

Ring Hoặc pen 1 option 5%HP tự chọn + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

ChuaTeeeee

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: Sum

TOP Giải thưởng
1

GaChoi

Ring pen 1 option 5% HPtự chọn  + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
2

DoiLaThe

Ring Hoặc pen 1 option 5%HP tự chọn + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

MomIIIIlll

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: RF

TOP Giải thưởng
1

Momllll

Ring pen 1 option 5% HPtự chọn  + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
2

JKVthix

Ring Hoặc pen 1 option 5%HP tự chọn + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

MomIIIIll

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP Tiêu Phí

TOP Giải thưởng
1

MaBu2

Wing 2.5 Luck  mnl

1 Vũ khí rồng cấp 2 luck skill 2 option tự chọn

 2

MomIllII

Wing 2.5

1 Vũ khí rồng cấp 2 luck skill  2 option tự chọn

3 – 5

GaRung

Momllllll

HangVu

Wing 2 Luck  mnl +11

1 Vũ khí rồng cấp 2 luck skill 1 option tự chọn

 

****************************************************************************