Trang chủ > Tin Tức > Bảo trì toàn bộ máy chủ Mu Hà Nội ngày 14/10/2021

Bảo trì toàn bộ máy chủ Mu Hà Nội ngày 14/10/2021

14-10-2021

 

👮 Thông báo bảo trì toàn bộ máy chủ Mu Hà Nội từ 8:20 đến 8h45 ngày 14/10/2021
Nội dung:
👃 Xoá LOG và Reset lại máy chủ